Selv om alle av og til kan oppleve lavt stemningsleie vil disse følelsene vanligvis passere etter et par dager. Depresjon fører til symptomer som nedstemthet, tap av interesse for morsomme aktiviteter, angst, irritabilitet, lav selvfølelse, forstyrret søvn eller appetitt, vektendring, tretthet, manglende motivasjon, nedsatt konsentrasjon eller sexlyst, fysisk smerte og selvmordstanker. Depresjon kan utløses av stressende hendelser, som for eksempel sorg, samlivsproblemer eller økonomiske vanskeligheter. Det er heller ikke uvanlig at depresjon kan komme som følge av langvarige smerter og sykdom.

Menn og kvinner kan uttrykke depresjon forskjellig. Kvinner opplever ofte depresjon som tristhet og nedstemthet, mens menn oftere kan reagere med å bli irritable og kritiske mot andre. I stedet for å uttrykke tristhet, reagerer menn som opplever følelsesmessig smerte oftere med sinne, irritabilitet, selvdestruktiv oppførsel, selvdistraksjon eller nummening av smerte med rusbruk, gambling, jakt på kvinner og arbeidsnarkomani. Kanskje er det slik at menn opplever det som sosialt uakseptabelt å uttrykke tristhet og følelsesmessig svakhet eller sårbarhet, og at det er derfor de ikke viser eller forteller om disse følelsene. Samtidig virker det som en del menn, på grunn av en begrenset måte å uttrykke vonde følelser og mentalt stress på, uttrykker depresjon på andre, negative måter. Studier viser at mannlige pasienter med depresjon scorer betydelig høyere på irritabilitet, var mer tilbøyelige til å overreagere på mindre irritasjoner, ha sinneangrep (plutselige utbrudd av sinne og aggresjon som ligner på panikkanfall), hadde lavere impulskontroll, større substansbruk, og opplevde mer hyperaktiv oppførsel sammenlignet med deprimerte kvinnelige pasienter. Ca 10 % av alle menn får i løpet av livet en depresjon som trenger behandling. Rådet for psykisk helse har lagt ut mer informasjon her, og Norsk forening for kognitiv terapi har lagt ut informasjon her.

Kan inflammasjon i kroppen være årsak til depresjon: The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target.

En systematisk gjennomgang og meta-analyse så på sammenhengen av bruk av testosteronbehandling for å bedre depressive symptomer hos menn: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2712976

Behandling med medikamenter skal ikke være førstevalget ved depresjon.

Akupunktur ser ut til å være minst like effektiv som legemidlene som benyttes ved depresjon, men er uten mange av bivirkningene. Akupunktur burde derfor tilbys som et behandlingstilbud i tillegg til eksisterende behandling. En systematisk oversikt utført av Chan m.fl, 2015 konkluderte med at akupunktur sammen med antidepressive medikamenter som SSRI (serotonin reopptakshemmere) har bedre effekt enn SSRI alene hos pasienter med moderat til alvorlig depresjon. Bosch m.fl. 2015, konkluderte med at elektroakupunktur har bedre effekt enn manuell akupunktur særlig når det gjelder å bedre søvnkvalitet, humør og livskvalitet. Det ble også målt bivirkninger i begge metaanalysene, og konklusjonen var at akupunktur er en trygg behandlingsform for personer med depresjon. En systematisk undersøkelse og meta-analyse fra 2017 fant at akupunktur kan være et godt behandlingsalternativ ved depresjonsrelatert insomnia (søvnproblemer).

En studie av meget høy kvalitet gjennomført av MacPherson m.fl. 2017 undersøkte 755 pasienter med moderat til alvorlig depresjon. Disse ble fordelt i tre grupper, hvor den ene gruppen fikk standard behandling (medisiner eller samtale med fastlege) sammen med akupunktur, den andre gruppen fikk standard behandling sammen med psykoterapi, og den tredje gruppen fikk bare standard behandling. Konklusjonen til forfatterne var at både akupunktur og psykoterapi sammen med standard behandling ga en signifikant reduksjon av symptomer på depresjon sammenlignet med standard behandling alene. Det var ingen alvorlige bivirkninger relatert til behandlingene, og akupunktur var mestkostnadseffektivt. Effekten vedvarte også 12 mnd. etter behandling var avsluttet.

Er du interessert i å finne ut om akupunktur kan være noe for deg, ta gjerne kontakt på tlf 926 95 134 eller epost: m.linden.dahle@gmail.com

Photo by Steven Spassov on Unsplash